Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom

Sub-Tropical Utazási Iroda

  • 6720 Szeged, Tisza L. krt. 58.
  • 62/556-664, 30/525-0971
  • info@subtropical.hu
  • Engedélyszám: R-00912

Adatkezelési tájékoztató

Sub-Tropical Utazásszervező és Szolgáltató kft.

6720 Szeged, Tisza Lajos körút 58.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Sub-Tropical Utazásszervező és Szolgáltató Kft., továbbiakban Adatkezelő, adatkezelőként jár el a jelenlegi, korábbi és leendő ügyfelei személyes adatai tekintetében. Felelős a jelen Adatkezelési tájékoztató elkészítéséért, a benne foglaltak betartatásáért, ellenőrzéséért, illetve a szükséges változtatások végrehajtásáért. A Tájékoztató mindenkor hatályos változata a Társaság székhelyén érhető el.

 

Az Adatkezelő adatai

Az adatok kezelője: a Sub-Tropical Utazásszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 6722 Szeged, Béke u. 2/C

Kapcsolattartó: Pető Andrea Ügyvezető

E-mail címe: info@subtropical.hu

Weblap: www.subtropical.hu; www.szlovenia.si

Telefonszáma: +36 62 556 664 ; +36 30 525 0971

Engedélyszám: R-00912

 

Társaságunk adatfeldolgozó szolgáltatásait nem veszi igénybe. A személyes adatok kezelésével foglalkozó munkavállalókat titoktartás kötelezi.

 

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

- a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet)

 

Az adatkezelés elvei

A Sub-Tropical Utazásszervező és Szolgáltató Kft. megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy az ügyfelekre/partnerekre vonatkozó személyes adatokat mindenkor;

(a) jogszerűen és tisztességesen és megfelelő jogalapon kezelje (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság);

(b) csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;

(c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns, és a szükségesre korlátozódjanak (adattakarékosság);

(d) pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek; lehetőség szerint a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság);

(e) olyan formában tárolja, amely az ügyfelek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak statisztikai célból kerüljön sor, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása mellett (korlátozott tárolhatóság);

(f) oly módon kell kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg).

 

A Sub-Tropical Kft. által kezelt adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

Az ügyfél/partner személyre szóló tájékoztatást kérhet a hozzákapcsolódó és a Sub-Tropical Kft által kezelt személyes adatokról (az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok köréről, az adatok továbbításáról, a kezelés időtartamáról, a profilalkotás logikájáról). Kérelmét postai úton a 6720 Szeged, Tisza Lajos körút 58. vagy elektronikusan az info@subtropical.hu e-mail címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.

Az adatkezelés jogalapja minden esetben az ügyfél/partner hozzájárulása. Az adatkezelési hozzájárulás az ügyfél/partner által megjelölt időtartamig (időpontig), vagy visszavonásig tart.

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év.

A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat megszűnését követő 1 év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év.

 

Társaságunk az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

  1. Utazásszervező tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevőinek adatait, mint jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;
  2. lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység;
  3. munkavállalók adatainak kezelése (külön szabályzatban meghatározott feltételekkel);
  4. szerződéses partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése a szerződés teljesítése céljából;
  5. ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;
  6. törvényben meghatározott kötelezettség teljesítése céljából

 

Nemzetközi adattovábbítás

Az ügyfél/partner személyes adatai továbbíthatók az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban levő adatkezelőknek és adatfeldolgozóknak is, amennyiben az utazási szerződés teljesítéséhez erre szükség van, illetve ha ahhoz az utazó kifejezett és informált hozzájárulását adta (GDPR 49. cikk).

A Sub-Tropical Kft. az utazót tájékoztatja, hogy az utazó adatainak továbbításával érintett Európai Unión kívüli címzett tekintetében a továbbított adatok megfelelő védelme biztosított:

a) a Bizottság által a GDPR 93. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban elfogadott általános adatvédelmi kikötések révén;

b) a felügyeleti hatóság által elfogadott és a Bizottság által a GDPR 93. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően jóváhagyott általános adatvédelmi kikötések révén;

c) a GDPR 40. cikke szerinti, jóváhagyott magatartási kódex a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő – ideértve az érintettek jogaira vonatkozó – garanciákat; vagy

d) a GDPR 42. cikke szerinti, jóváhagyott tanúsítási mechanizmus a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő garanciákat, ideértve az érintettek jogait illetően is. E körben az [utazási iroda] törekszik arra, hogy az Európai Bizottság / NAIH által jóváhagyott szerződéses adatvédelmi mintaklauzulákat harmadik országbeli partnereivel elfogadtassa.

 

Az ügyfél/partner jogai

a) hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);

Az ügyfél hozzáférhet a személyes adataihoz.

Az ügyfél kérheti, hogy a Sub-Tropical Kft visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adatait.

Az ügyfél azon joga, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy a Sub-Tropical Kft kezeli-e (vagy sem) a személyes adatait,

- a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

- nem terjed ki az anonim adatokra;

- nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

- magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

 

b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

Az ügyfél jogosult a személyes adatai helyesbítésére. E joga

- nem terjed ki az anonim adatokra;

- a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

- nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

- magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

 

A Sub-Tropical Kft az ügyfél kérése alapján megfelelően javítja vagy kiegészíti annak személyes adatait. A Sub-Tropical Kft az ügyfél személyes adatainak helyesbítéséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A Sub-Tropical Kft azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok helyesbítéséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

 

c) törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);

Bizonyos feltételek esetén az ügyfél jogosul a személyes adatai törlésére.

A Sub-Tropical Kft indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, amennyiben

- a Sub-Tropical Kft kezeli e személyes adatokat, és

- az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és

- a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre a Sub-Tropical Kft a személyes adatokat kezeli.

A Sub-Tropical Kft indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha

- a Sub-Tropical Kft kezeli az ügyfél személyes adatait, és

- az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és

- az ügyfél visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, és

- nincs más jogalap az ügyfél adatainak további kezelésére.

A Sub-Tropical Kft indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha

- az adatkezelés a Sub-Tropical Kft vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és

- az ügyfél tiltakozik az ellen, hogy a Sub-Tropical Kft kezeli a személyes adatait, és

- az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget az ügyfél tiltakozásával szemben.

A Sub-Tropical Kft indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha

- az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és

- az ilyen adatok Társaság általi kezelése nem jogellenes, vagy

- a törlés kötelező a hatályos törvények értelmében, vagy

- az ügyfél adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában gyűjtik.

A Sub-Tropical Kft az ügyfél személyes adatainak törléséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A Sub-Tropical Kft azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok törléséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

 

d) az adat kezelésének korlátozása;

Az ügyfél kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.

Az ügyfél joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérésére

- nem terjed ki az anonim adatokra;

- a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

- nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

- magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

A Sub-Tropical Kft korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri és az ügyfél vitatja az ilyen adatok pontosságát.

A Sub-Tropical Kft korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha az ügyfél olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és az ügyfél ellenzi az ilyen adatok törlését.

A Sub-Tropical Kft korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha

- az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és

- a Sub-Tropical Kft-nek már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából, és

- az ügyfél az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.

A Sub-Tropical Kft korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha

- az ügyfél tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amik szükségesek a Sub-Tropical Kft jogos érdekei céljából, és

- az ügyfél annak visszaigazolására vár, hogy az ügyfél személyes adatainak a Sub-Tropical Kft általi kezelésére van jogszerű ok, amely nem élvez elsőbbséget az ügyfél tiltakozásával szemben.

A Sub-Tropical Kft az ügyfél személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A Sub-Tropical Kft azonban nem tájékoztatja a címzetteket az ilyen korlátozásról, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

Ha a Sub-Tropical Kft korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, akkor

- tárolhatja az ilyen személyes adatokat,

- az ügyfél hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat,

- kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.

A Sub-Tropical Kft nem használhat fel ügyfél adatokat közvetlen üzletszerzés céljára, beleértve a profilalkotást vagy az automatizált döntéshozatalt egyedi ügyekben.

 

e) adathordozhatósághoz való jog

Az ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosultak arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ez akadályozná (ahol technikailag lehetséges) azt az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga

- nem terjed ki az anonim adatokra;

- a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

- nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

- nem terjed ki az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokra.

 

f) kérelem ügyintézési határideje

A Sub-Tropical Kft az ügyfelet a fentiek szerint megillető jogosultságokra vonatkozó szerinti kérelmekre az alábbi határidőkön belül válaszol.

Érintett kérelme

Határidő

Tájékoztatáshoz való jog

amikor az adatot gyűjtik (ha az érintett adja át) vagy egy hónapon belül (ha nem az érintett adja át)

Hozzáféréshez való jog

egy hónap

Helyesbítéshez való jog

egy hónap

Törléshez való jog

indokolatlan késedelem nélkül

Adatkezelés korlátozásához való jog

indokolatlan késedelem nélkül

Adathordozhatósághoz való jog

egy hónap

Tiltakozáshoz való jog

a tiltakozás kézhezvételekor

 

Esetleges adatvédelmi incidens:

Az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Társaságunk biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 72 órán belül bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és tájékoztatja az érintettet is.

Társaságunk az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi
a szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetése, helyreállítása céljából.

Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.

 

Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek.

A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.

 

Jelen tájékoztató módosításai

Adatkezelő, a Sub-Tropical Kft. fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót bármikor, egyoldalúan, az érintettek előzetes értesítése mellett módosítsa.

Szeged, 2018. május 25.   

                    

                                                                                  SUB-TROPICAL KFT.

 


NYILATKOZAT

Alulírott …………………………………………….., hozzájárulok ahhoz, hogy a Sub-Tropical Kft. az általam megadott személyes adataimat kezelje a www.subtropical.hu weboldalon elérhető adatkezelési tájékoztató alapján. Kijelentem, hogy a tájékoztatót megismertem, megértettem. Tudomásul veszem, hogy ezen hozzájárulásomat visszavonhatom, korlátozhatom. Tudomásul veszem, hogy a Sub-Tropical Kft személyes adataimat harmadik természetes és jogi személynek továbbíthatja mind Magyarországon belül, mind azon kívül, akár az Európai Gazdasági Térségen belül, akár azon kívül, az utazási szerződés teljesítése érdekében.

Kelt, ………………………., …………………………..

 

                                                                                  ……………………………………………..

                                                                                                     aláírás

még töltünk